× zamknij Ta strona używa plików „cookies”. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i możliwości ich wyłączenia w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie „cookies”, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Bank Spółdzielczy w Legionowie - logo
 
klienci indywidualni  
klienci instytucjonalni  
rolnicy  
Bank należy do grupy BPS

O banku\
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Legionowie

W związku z zapisami § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku, Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 roku.

Rada Nadzorcza dokonując oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego stwierdziła:
Organy statutowe Banku Spółdzielczego w Legionowie w zakresie swoich kompetencji przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.
Uwzględniając zasadę proporcjonalności, wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, odstąpiono od stosowania następujących zasad:
I) zasada określona w § 8 ust. 4 – zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego - Zebrania Przedstawicieli,
II) zasady określone w § 22 ust. 1 i 2 – dotyczące niezależnych członków organu nadzorującego - Rady Nadzorczej,
III) zasady określone w § 22 ust. 4 - 6 - dotyczące komitetu audytu,
IV) zasady określone w §§ 53 - 57 – wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta nie dotyczą Banku.
Zasady Ładu Korporacyjnego wdrożono poprzez przyjęcie dokumentu „Zasad Ładu Korporacyjnego
w Banku Spółdzielczym w Legionowie” przez Zarząd Banku oraz Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Legionowie.
Organizacja Banku umożliwia osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności. Organizacja Banku obejmuje zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów, co jest odzwierciedlone
w strukturze organizacyjnej. Bank posiada przejrzystą i adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną, w której podległość służbowa, zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane i odpowiednio podzielone. Struktura organizacyjna Banku zapewnia odpowiedni system kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem bankowym.
Bank działa w interesie wszystkich udziałowców Banku z poszanowaniem interesu klientów Banku, zapewnia członkom Banku właściwy dostęp do rzetelnej i kompletnej informacji, prawo do udziału
w organach stanowiących, korzystania z produktów Banku, a także korzystania z działań zmierzających do rozwoju społeczno-kulturalnego środowiska lokalnego. Udziałowcy posiadają równe prawa
i obowiązki niezależnie od wniesionego kapitału. Przeprowadzane transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane są w sposób transparentny i nie wpływają negatywnie na sytuację finansową i prawną Banku.
Bank, będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład jego organów. Zgodnie z procedurami Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku zostali objęci oceną w zakresie reputacji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, a także rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków, dokonywaną odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej oraz przez Radę Nadzorczą w zakresie oceny członków Zarządu Banku. Wszyscy członkowie Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku spełniają wymagania art. 22aa ustawy Prawo bankowe. W Banku obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące zasad ograniczania konfliktu interesów określające miedzy innymi zasady identyfikacji, zarządzania oraz zapobiegania konfliktom interesów, a także zasady wyłączania członka Zarządu, Rady Nadzorczej w przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia.
Zarząd ma charakter kolegialny. Zarząd kierując się bezpieczeństwem funkcjonowania Banku właściwie zarządza działalnością Banku, realizując przyjęte plany finansowe i strategię Banku. Praca Zarządu opiera się o zasady określone przez przepisy prawa, rekomendacje nadzorcze oraz regulacje wewnętrzne, a poszczególni członkowie Zarządu posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności
i doświadczenie. W składzie Zarządu jest wyodrębniona funkcja Prezesa Zarządu kierującego pracami Zarządu. Członkowie Zarządu ponoszą kolegialną odpowiedzialność za decyzje zastrzeżone do kompetencji Zarządu, niezależnie od wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu. Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu, który nie prowadzi do zbędnego nakładania się kompetencji lub do wewnętrznych konfliktów interesów, a także do sytuacji, w której określony obszar działalności Banku nie jest przypisany żadnemu członkowi Zarządu. Pełnienie funkcji przez poszczególnych członków Zarządu stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu. Członkowie Zarządu nie podejmują aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpłynąć negatywnie na jego reputację, jako członka Zarządu.
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad sprawami Banku kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku. Rada Nadzorcza posiada zdolność do podejmowania na bieżąco niezbędnych czynności nadzorczych w szczególności w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych, istotnych zmian poziomu ryzyka oraz materializacji istotnych ryzyk
w działalności Banku. Skład Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Bank działalności. W składzie Rady Nadzorczej jest wyodrębniona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w pracę Rady. Członkowie Rady Nadzorczej powstrzymują się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na ich reputację jako członków Rady Nadzorczej Banku. Nadzór wykonywany przez Radę Nadzorczą ma charakter stały, a posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 6 razy w roku.
W Banku funkcjonuje Polityka wynagrodzeń, ze szczególnym uwzględnieniem Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, która stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku. Przy ustalaniu polityki wynagradzania uwzględniana jest sytuacja finansowa Banku. Nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania sprawuje Rada Nadzorcza.
Polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno udziałowcom jak i klientom Banku. Bank zapewnia członkom Banku równy dostęp do informacji. Polityka informacyjna określa w szczególności zasady i terminy udzielenia odpowiedzi członkom Banku oraz klientom Banku, a także zapewnia ochronę informacji. Bank realizując zasady równego dostępu do informacji, udostępnia na stronie internetowej:
I) ocenę stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
i odstępstwach od jej stosowania,
II) politykę informacyjną wraz z rocznymi raportami dotyczycącymi działalności Banku,
III) informację strukturze organizacyjnej,
IV) informację o trybie zgłaszania i rozpatrywania skarg i reklamacji.
Dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych. Przekaz reklamowy dotyczący usługi lub produktu oferowanego przez Bank jest rzetelny i nie wprowadza w błąd. Cechuje się poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu, i dobrych obyczajów, w sposób jasny wskazuje, jakiego produktu lub usługi dotyczy. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie, w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, z uwzględnieniem ryzyka związanego
z daną ofertą jest podstawowym obowiązkiem pracowników Banku. Bank opracował i udostępnił klientom jasne i przejrzyste zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg i reklamacji.
W Banku działa adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem. System kontroli wewnętrznej ma na celu zapewnienie prawidłowości procedur administracyjnych i księgowych, a także sprawozdawczości finansowej oraz rzetelnego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego, a także zgodności działania z przepisami prawa i regulacjami zewnętrznymi z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych, oraz standardami rynkowymi. System kontroli wewnętrznej przyczynia się do zwiększenia efektywności i przejrzystości działania Banku oraz wywiera pozytywny wpływ na bezpieczeństwo jego funkcjonowania. Zarząd Banku opracował i wdrożył adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej, a Rada Nadzorcza Banku, zgodnie
z przepisami prawa, dokonuje okresowej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. System zarządzania ryzykiem zorganizowany jest adekwatnie do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności, przy uwzględnieniu strategicznych celów Banku, w tym strategii zarządzania ryzykiem, uwzględniającym tolerancję na ryzyko określoną przez Bank. Zarząd Banku, ponosi odpowiedzialność za skuteczne zarządzanie ryzykiem. Rada Nadzorcza zatwierdza
i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem.
Na podstawie powyższych ustaleń Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2016 roku, Bank w pełni stosował Zasady Ładu Korporacyjnego, stanowiące zbiór zasad określających relacje wewnętrzne
i zewnętrzne w Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Bank dążył do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 roku.

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.06.2017 r.

logo BSBank Spółdzielczy w Legionowie, ul. Rynek 4
tel.: 22 774-27-94, 22 774-15-94, fax: 22 774-14-94
adres e-mail: bank@bslegionowo.pl