× zamknij Ta strona używa plików „cookies”. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o celu ich używania i możliwości ich wyłączenia w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie „cookies”, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Bank Spółdzielczy w Legionowie - logo
 
klienci indywidualni  
klienci instytucjonalni  
rolnicy  
Bank należy do grupy BPS

O banku\
Zasady ładu korporacyjnego

Wyciąg z Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Legionowie

Rozdział 4. Zasady ładu korporacyjnego

§ 18

Zasady ładu korporacyjnego obejmują:

 1. Organizację i strukturę organizacyjną Banku,
 2. Relacje z udziałowcami,
 3. Organ zarządzający,
 4. Organ nadzorujący,
 5. Politykę wynagradzania,
 6. Politykę informacyjną,
 7. Działalność promocyjną i relacje z klientami,
 8. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.

§ 19

 1. Organizacja Banku powinna umożliwiać osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności oraz być dostosowana do skali, złożoności i profilu ryzyka występującego w Banku.
 2. Podział zadań, sprawozdawczości i zasady kontroli powinny być jasno i jednoznacznie określone w procedurach wewnętrznych oraz w zakresach czynności pracowników Banku.
 3. Zarząd odpowiada za dobór kadr o odpowiednich do realizowanych zadań kwalifikacjach.
 4. Bank stosuje plany ciągłości działania mające na celu zapewnianie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności.
 5. Bank zapewnia pracownikom odpowiedni dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych.
 6. Prawa pracowników są należycie chronione, a ich interesy należycie uwzględniane.

Powyższe zasady znalazły odzwierciedlenie w Regulaminie organizacyjnym oraz w Polityce kadrowej Banku Spółdzielczego w Legionowie.

§ 20

Relacje z udziałowcami:

 1. Bank działa w interesie wszystkich udziałowców z poszanowaniem interesu klientów.
 2. Bank zapewnia udziałowcom właściwy dostęp do informacji.
 3. Udziałowcy mogą wpływać na funkcjonowanie instytucji nadzorowanej wyłącznie poprzez decyzje organu stanowiącego nie naruszając kompetencji pozostałych organów.
 4. Udziałowcy w swych decyzjach powinni kierować się interesem Banku.
 5. Udziałowcy nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do podejmowania decyzji prowadzących do przeniesienia aktywów z Banku do innych podmiotów a także do nabycia lub zbycia albo zawierania innych transakcji powodujących rozporządzenie przez Bank jego majątkiem na warunkach innych niż rynkowe, czy też z narażeniem bezpieczeństwa lub interesu Banku.
 6. Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązanym powinno być uzasadnione interesem Banku i powinno być dokonane w sposób transparentny w oparciu o zapisy regulacji wewnętrznych Banku.
 7. Udziałowcy odpowiadają za utrzymanie pozycji kapitałowej Banku.

Powyższe zasady mają odzwierciedlenie w Statucie Banku oraz regulaminach obejmujących zasady działania organów statutowych Banku.

§ 21

Zarząd:

 1. Członkowie Zarządu Banku posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
 2. Zarząd jest jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością Banku, w tym za prowadzenie spraw, planowanie, organizowanie, decydowanie, kierowanie oraz kontrolowanie działalności Banku.
 3. Pracą Zarządu kieruje Prezes, a wewnętrzny podział obowiązków w Zarządzie zapewnia unikanie konfliktów interesów.
 4. Pełnienie funkcji w Zarządzie powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej członka Zarządu.
 5. Zarząd działając w interesie Banku powinien mieć na względzie treść Zasad, a także przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz rekomendacje nadzorcze.
 6. Zarząd w ramach swoich kompetencji i zadań, z uwzględnieniem Zasad:
  1. odpowiada za opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych i planów, w tym planów strategicznych, przedstawia je do akceptacji Radzie Nadzorczej lub przyjmuje regulacje wewnętrzne i plany będące w kompetencjach Zarządu,
  2. podejmuje decyzje kadrowe i dokonuje oceny osób kluczowych, przykładając szczególną wagę do ich profesjonalizmu i etyki,
  3. opracowuje i wdraża strukturę organizacyjną, a także dokonuje właściwego podziału zadań i opracowuje oraz wdraża mechanizmy zarządzania ryzykiem konfliktu interesu,
  4. opracowuje, wdraża, zapewnia poprawne i efektywne mechanizmy nadzoru wewnętrznego z odpowiednim systemem zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym system wykrywania nieprawidłowości lub stanów zagrażających bezpieczeństwu funkcjonowania Banku,
  5. zapewnia poprawne i efektywne plany ciągłości działania mające na celu zapewnianie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności podmiotu,
  6. opracowuje i wdraża, a także zapewnia poprawne i efektywne działanie polityki wynagradzania obejmującej osoby kluczowe (z wyjątkiem Zarządu),
  7. opracowuje i nadzoruje poprawne i efektywne działanie polityki kadrowej, nakierowanej na respektowanie ochrony praw, a także zapewnienie możliwości rozwoju pracowników,
  8. dba o dobre relacje Banku z klientami, w tym zapewnia rzetelne informowanie klientów,
  9. opracowuje i wdraża politykę informacyjną Banku rozumianą jako właściwy dostęp do informacji zarówno klientom, jak i członkom Banku.
 7. Zarząd odpowiednio reaguje na naruszenia Zasad.

Powyższe zasady reguluje Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Legionowie.

§ 22

Rada Nadzorcza:

 1. Członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
 2. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny uzupełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania.
 3. Rada Nadzorcza oraz poszczególni jej członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem.
 4. Określony w Statucie skład liczebny Rady Nadzorczej jest adekwatny do charakteru i skali prowadzonej przez Bank działalności.
 5. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować aktywność zawodową bez uszczerbku dla działalności w Radzie Nadzorczej Banku oraz z zachowaniem zasady unikania konfliktów interesów.
 6. Rada Nadzorcza w szczególności, zgodnie ze swoimi kompetencjami:
  1. przyjmuje i dba o właściwą jakość i zgodność z zasadami regulacji wewnętrznych i planów, w tym planów strategicznych,
  2. podejmuje decyzje dotyczące składu i zasad funkcjonowania Zarządu, a także dokonuje oceny Zarządu przykładając szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w jego skład,
  3. nadzoruje posiadanie właściwej struktury organizacyjnej, w szczególności obejmującej zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów, a także nadzoruje właściwe zarządzanie ryzykiem konfliktu interesu,
  4. nadzoruje mechanizmy nadzoru wewnętrznego z odpowiednim systemem zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym system wykrywania nieprawidłowości lub stanów zagrażających bezpieczeństwu funkcjonowania Banku,
  5. nadzoruje plany ciągłości działania mające na celu zapewnianie ciągłości działania i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności podmiotu,
  6. nadzoruje politykę wynagradzania, w szczególności obejmującą Zarząd,
  7. nadzoruje respektowanie ochrony praw i zapewnienie możliwości rozwoju pracowników w celu budowania wartości i reputacji Banku,
  8. nadzoruje dobre relacje Banku z klientami, w tym rzetelne informowanie klientów,
  9. nadzoruje politykę informacyjną Banku rozumianą jako właściwy dostęp do informacji zarówno klientom, jak i członkom Banku,
  10. Rada Nadzorcza dokonuje regularnej, corocznej udokumentowanej oceny stosowania Zasad,
  11. wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom Banku.

Powyższe zasady reguluje Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legionowie.

§ 23

Polityka wynagradzania:

 1. Bank wprowadził transparentną „Politykę zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Legionowie”, uwzględniającą zasadę proporcjonalności oraz sytuację finansową Banku.
 2. Niniejsza Polityka podlega okresowej weryfikacji i ocenie przez Radę Nadzorczą Banku oraz corocznemu audytowi wewnętrznemu.
 3. Wynagrodzenia członków organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje są finansowane i wypłacane ze środków Banku.

§ 24

Polityka informacyjna:

 1. Bank wdrożył Politykę informacyjną, zatwierdzoną i co najmniej raz w roku weryfikowaną przez Radę Nadzorczą Banku.
 2. Bank publikuje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej wszystkie, wymagane przepisami prawa informacje.
 3. Zasady i terminy udzielania odpowiedzi udziałowcom oraz klientom reguluje Instrukcja Rozpatrywanie reklamacji klientów.
 4. Polityka informacyjna Banku zapewnia ochronę informacji, zgodnie z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 5. Bank udostępnia na stronie internetowej informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.

§ 25

Działalność promocyjna i relacje z klientami:

 1. Bank wdrożył zasady opracowania materiałów promocyjnych i reklamowych, zgodne z Zasadami ładu korporacyjnego w ramach Instrukcji „Zasady zarządzania zmianami ”.
 2. Niniejsze Zasady wprowadzają wymagania odnośnie rzetelności, jakości, poszanowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu jak również dobrych obyczajów.
 3. Bank rzetelnie i w sposób przystępny dla przeciętnego odbiorcy informuje o oferowanym produkcie lub usłudze, w czasie umożliwiającym podjęcie decyzji.
 4. Jeśli w ocenie klienta nie jest możliwe zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami na miejscu, Bank przekazuje klientowi na koszt własny kopie odpowiednich dokumentów.
 5. Bank posiada jasną Instrukcję Rozpatrywanie reklamacji klientów. Informacja o ww. zasadach znajduje się na tablicach ogłoszeń w miejscu wykonywania czynności oraz na stronie internetowej Banku.
 6. Bank, dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne wobec klientów działa profesjonalnie i dba o reputację instytucji zaufania publicznego.

§ 26

Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne:

 1. Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej.
 2. Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej opisuje, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie.
 3. System kontroli wewnętrznej obejmuje wszystkie poziomy w strukturze organizacyjnej Banku.
 4. Rada Nadzorcza okresowo, zgodnie z Systemem Informacji Zarządczej dokonuje oceny mechanizmów oraz skuteczności kontroli wewnętrznej w oparciu o oceny wewnętrzne i zewnętrzne.
 5. Bank zapewnił niezależność funkcji zapewnienia zgodności na podstawie zapisów niniejszej Instrukcji.
 6. Bank zapewnia niezależność audytu wewnętrznego poprzez wydzielenie niezależnej komórki audytu wewnętrznego.
 7. Powoływanie i odwoływanie osoby zatrudnionej na stanowisku audytora wewnętrznego odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej.
 8. W Banku wdrożono adekwatny i skuteczny, dostosowany do skali, złożoności działalności i profilu ryzyka system zarządzania ryzykiem uwzględniający strategię zarządzania ryzykiem obejmującą tolerancję na ryzyko określoną przez Bank.
 9. Na proces zarządzania ryzykiem składa się jego identyfikacja, pomiar, szacowanie, monitorowanie oraz stosowanie mechanizmów kontrolujących i ograniczających zidentyfikowany, zmierzony lub oszacowany poziom ryzyka.
 10. Za skuteczność zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd. Członkowie Zarządu, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko.
 11. Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem, sprawując nadzór nad skutecznością zarządzania ryzykiem w oparciu o raporty generowane przez sprawny system informacji zarządczej.

§ 27

Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego, w cyklach określonych w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym w Legionowie, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej Banku oraz przekazywane Zarządowi i udziałowcom podczas Zebrań Grup Członkowskich oraz podczas Zebrania Przedstawicieli.


§ 28

Zarządzanie ładem korporacyjnym ma za zadanie między innymi unikanie konfliktów interesów.

§ 29

Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

 1. Bank lub Osoba powiązana z Bankiem może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta Banku,
 2. Bank lub Osoba powiązana z Bankiem posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów Banku,
 3. Bank lub Osoba powiązana z Bankiem ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzonej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta,
 4. Bank lub Osoba powiązana z Bankiem prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta,
 5. Bank lub Osoba powiązana z Bankiem otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta,
 6. Bank lub Osoba powiązana z Bankiem posiada powody natury finansowej lub innej, aby deprecjonować Klienta lub grupę Klientów w celu uzyskania własnych korzyści,
 7. Bank lub Osoba powiązana z Bankiem posiada powody natury finansowej lub innej, aby wykonywać swoje obowiązki bankowe w sposób nierzetelny, naruszający wewnętrzne procedury Banku w celu uzyskania osobistych korzyści, lub uzyskania korzyści osobistych przez osoby powiązane z nią personalnie.

§ 30

 1. Konflikty interesów mogą powstać pomiędzy:
  1. Bankiem a Klientem,
  2. Osobą powiązaną z Bankiem a Klientem,
  3. dwoma lub więcej Klientami Banku,
  4. Dostawcą Usług a Klientem,
  5. Bankiem a Dostawcą Usług,
  6. dwoma lub więcej osobami powiązanymi z Bankiem (pracownikami Banku).
 2. Potencjalnymi źródłami Konfliktu interesów są w szczególności sytuacje, w których występuje:
  1. prawdopodobieństwo uzyskania korzyści finansowej, lub uniknięcia straty finansowej, kosztem Klienta,
  2. zainteresowanie rezultatem usługi świadczonej Klientowi lub transakcji przeprowadzonej w imieniu Klienta, które różni się od zainteresowania jakie Klient pokłada w takim rezultacie,
  3. zachęta (w postaci pieniędzy, towarów lub usług, innych niż standardowa prowizja lub opłata za taką usługę) do oferowania Klientowi określonego produktu/usługi lub przedkładania interesu Klienta lub grupy Klientów nad interesem innego Klienta,
  4. zbieżność działalności prowadzonej przez Bank, Dostawcę Usług lub Osobę powiązaną z Bankiem z działalnością Klienta,
  5. powiązania personalne pomiędzy Osobami powiązanymi z Bankiem, Dostawcami Usług i klientami Banku.

§ 31

 1. Obszarami narażonymi szczególnie na wystąpienie Konfliktu interesów mogą być następujące rodzaje działalności Banku:
  1. przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia produktów uzupełniających Banku (np. ubezpieczenia, papiery wartościowe itp.),
  2. finansowanie przedsiębiorstw,
  3. dostarczanie usług dla Banku przez Osoby powiązane z Bankiem,
  4. prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez Osoby powiązane z Bankiem,
  5. kontrola wewnętrzna i/lub audyt sprawowany przez osoby powiązane personalnie z Osobami powiązanymi z Bankiem,
  6. wykonywanie własnych czynności bankowych przez Pracowników Banku,
  7. uczestnictwo Osób powiązanych personalnie z Klientami i Dostawcami usług w procesach decyzyjnych dotyczących współpracy z Klientami i Dostawcami Usług,
  8. własna działalność inwestycyjna Banku.
 2. Przykłady Konfliktu interesów, mogące powstać w związku z działalnością Banku:
  1. Bank może prowadzić działalność inwestycyjną na własny rachunek oraz na rachunek Klientów, podczas gdy inni Klienci są aktywni na tych samych rynkach w tym samym czasie,
  2. Bank lub Osoba powiązana z Bankiem otrzymują znaczące prezenty lub korzyści osobiste (włącznie z zachętami o charakterze niepieniężnym), które mogą mieć wpływ na zachowanie pozostające w konflikcie z interesami Klientów Banku,
  3. pracownik Banku lub inna Osoba powiązana z Bankiem prowadzi działalność gospodarczą na tym samym rynku co Klient,
  4. sprawowanie kontroli wewnętrznej i audytu przez osoby kierujące wcześniej audytowanymi obszarami,
  5. powiązania personalne pomiędzy osobami kontrolującymi a kontrolowanymi,
  6. bezpośrednia zależność służbowa osób powiązanych personalnie.
 3. Bank bierze pod uwagę możliwość pojawienia się konfliktu interesów innego niż określony w katalogu w pkt. 2., do którego stosować się będzie zasady dotyczące identyfikacji i zarządzania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji.

§ 32

W celu sprawnej identyfikacji i zarządzania Konfliktami interesów Bank wprowadził następujące środki:

 1. jednostki organizacyjne Banku działają w odpowiednim stopniu niezależności poprzez wprowadzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej i zapewnienie kontrolowanego dostępu do pomieszczeń jednostek, które w swoim codziennym działaniu mają do czynienia z informacjami poufnymi,
 2. procesy i procedury wewnętrzne zapewniają przeciwdziałanie przepływowi informacji poufnych, który mógłby zaszkodzić interesom Klienta,
 3. wewnętrzne rozwiązania organizacyjno-techniczne zapewniają nadzór nad działaniami pracowników jednostek, które w swoim codziennym działaniu mają do czynienia z informacjami poufnymi,
 4. istnieją procedury zapewniające ujawnianie uczestnictwa Osób powiązanych z Bankiem w organizacjach czy instytucjach i ich aktywności biznesowej prowadzonej poza pracą w Banku oraz powiązań z Klientami Banku,
 5. informacje poufne będące w posiadaniu Banku są analizowane pod kątem identyfikacji i zarządzania potencjalnymi Konfliktami interesów,
 6. Zarząd Banku bada każdy przypadek podejrzenia wystąpienia Konfliktu interesów,
 7. unika się powiązań personalnych wśród Osób powiązanych z Bankiem,
 8. w przypadku powiązań personalnych pracowników Banku z Klientami Banku, stosuje się zasadę nie uczestniczenia Pracownika Banku w procesach decyzyjnych dotyczących Klienta,
 9. Osoba powiązana z Bankiem może zostać poproszona o odstąpienie od podejmowania czynności zawodowych przy realizacji określonej transakcji lub od uczestnictwa w zarządzaniu potencjalnym Konfliktem interesów,
 10. Osoba powiązana z Bankiem jest zobowiązana do stosowania zasad dotyczących transakcji na rachunek własny,
 11. Osoby powiązane z Bankiem zobowiązane są do zgłaszania otrzymanych i wręczanych korzyści majątkowych i stosowania się do zasad obowiązujących w tym zakresie,
 12. istnieje okresowa kontrola adekwatności systemów i mechanizmów kontroli Banku.

§ 33

Bank zachowuje w poufności informacje, które otrzymuje od swoich Klientów.
Informacje poufne są udostępnione wyłącznie osobom lub instytucjom upoważnionym do ich otrzymania. W tym celu, Bank zapewnia istnienie i przestrzeganie procedur zapewniających kontrolę nad udostępnianiem informacji poufnych. Zasady traktowania informacji poufnych określają: „Instrukcja bezpieczeństwa systemów informatycznych w Banku Spółdzielczym w Legionowie”, Instrukcja „Postępowanie w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych lub innych danych bankowych w Banku Spółdzielczym w Legionowie”.

§ 34

W celu zidentyfikowania potencjalnych Konfliktów interesów istotne transakcje dotyczące Klientów lub Osób powiązanych z Bankiem są analizowane względem istniejących relacji i transakcji Banku.

§ 35

 1. W celu unikania Konfliktów interesów Bank stosuje dodatkowe środki, takie jak w szczególności:
  1. wprowadzenie specyficznych dla danej transakcji lub działalności Banku barier informacyjnych lub innych dodatkowych metod segregacji informacji, po uprzednim rozważeniu wszystkich dostępnych faktów,
  2. podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania Konfliktem interesów przez osoby odpowiedzialne za strategię Banku oraz za zarządzanie ryzykiem reputacji, tj. Zarząd Banku,
  3. w uzasadnionych przypadkach odmowa działania.

§ 36

W przypadku powstania Konfliktu interesów po zawarciu umowy z Klientem o świadczenie usług, Bank informuje Klienta o powstaniu Konfliktu interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu. Bank powinien powstrzymać się od świadczenia usługi do czasu otrzymania od Klienta wyraźnego oświadczenia o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy.

§ 37

Przed zawarciem umowy Bank informuje Klienta o wystąpieniu Konfliktu interesów w celu umożliwienia mu podjęcia świadomej decyzji. Umowa może zostać zawarta wyłącznie wtedy, kiedy Klient potwierdzi otrzymanie informacji o Konflikcie interesów oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z Bankiem. Bank zapewnia, iż w przypadku pojawienia się Konfliktu Interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.

§ 38

 1. Za analizę sytuacji powstania Konfliktów interesów odpowiadają osoby kierujące komórkami i jednostkami organizacyjnymi Banku.
 2. Po stwierdzeniu wystąpienia Konfliktu interesu, Kierujący komórką / jednostką organizacyjną zgłasza ww. fakt Prezesowi Banku.
 3. Prezes Banku podejmuje decyzje w sprawie przyjętego rozwiązania Konfliktu interesów i wyznacza osobę kierującą komórką / jednostką organizacyjną do zastosowania zalecenia Prezesa.

§ 39

Bank zapobiega Konfliktom interesów poprzez:

 1. ścisły podział zadań, opisany w Regulaminie organizacyjnym, zapewniający rozdzielenie funkcji oceny ryzyka od działalności operacyjnej, która to ryzyko generuje,
 2. przydzielenie pisemnego, indywidualnego zakresu czynności pracownikom Banku,
 3. indywidualne nadawanie pełnomocnictw wyłącznie przez Zarząd Banku (brak możliwości nadawania pełnomocnictw przez pełnomocników),
 4. nie dopuszczenie do nepotyzmu,
 5. w obszarach obarczonych wysokim ryzykiem wprowadzenie zasady kontroli bieżącej „na drugą rękę”,
 6. opracowanie i analiza realizacji szczegółowych kontroli następnych,
 7. audyt przyjętych regulacji,
 8. audyt zewnętrzny audytu wewnętrznego.

§ 40

Wyznaczona osoba odpowiedzialna za analizę ryzyka braku zgodności powiadamia Prezesa o podjętych działaniach w celu rozwiązania i uniknięcia w przyszłości konfliktów interesów.

logo BSBank Spółdzielczy w Legionowie, ul. Rynek 4
tel.: 22 774-27-94, 22 774-15-94, fax: 22 774-14-94
adres e-mail: bank@bslegionowo.pl